Aktuality


menu2. termín PS v odboroch zubný technik a diplomovaný rádiologický asistent
menuVýsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka PKŠ a VOŠ štúdia
menu Rozvrh hodín 28. 6. 2018
menu Rozvrh hodín 27. 6. 2018
menu Rozvrh hodín 25. 6. 2018
menuČasy prijímacích skúšok
menuOkruhy DRA
menuOkruhy ZT
menuOkruhy DOM
menu Rozvrh hodín 4. 6. 2018
menu Rozvrh hodín 5. 6. 2018
menu Rozvrh hodín 6. 6. 2018 zmena
menu Rozvrh hodín 7. 6. 2018
menu Rozvrh hodín 8. 6. 2018
menu Rozvrh hodín 29. 5. 2018
menu Rozvrh hodín 30. 5. 2018
menu Rozvrh hodín 31. 5. 2018
menu Rozvrh hodín 1. 6. 2018
menu Ochrana osobných údajov
menuVýsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
menuKritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium 2018-2019
menu 2% dane
menu
Odborné prednášky FL
menu Deň otvorených dverí
menuDni laboratórnych technológií DILATECH
menuMinister zdravotníctva na našej škole
menu 2. miesto v CK CHO
menu Plánované odbory 2017/2018
menu Odborné prednášky a prehliadka firemných farmaceutických expozícií
menu Prevzatie ISIC kariet pre 1.ročník
menuPredĺženie dopravy na ISIC karte

menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
menu Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
menuFinančná gramotnosťť
menuSrdce plné zdravia

menu Zákon č.307/2014 Z.z.
menu Hodnotiaca správa
menu Vyhrali sme Fragnerov pohár Nadácie Zentiva a grant 5000€
menu Školský internetový časopis Moyzesko
menu Zastupovanie
menu ISIC známky
menu Povinné údajeheader4
Zákon č.307/2014 Z.z.


Zákon č.307/2014 Z.z. uvedený do praxe našej školy cestou zriaďovateľa!

Zákon č.307/2014 Z.z. uvedený do praxe našej školy cestou zriaďovateľa - platí pre všetkých zamestnancov SZŠ, Moyzesova 17 v Košiciach :

Predseda KSK pán JUDr. Zdenko T r e b u ľ a vydal SMERNICU č.1 z 21.05.2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti. V súvislosti s touto smernicou vydal predseda KSK.... POKYN č.3/2015, kde ukladá povinnosť našej organizácií zverejniť v zmysle §4 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme povinnosť súvisiacu s tým, že zamestnanci našej školy majú možnosť podávania podnetov o protispoločenskej činnosti odkazom na webové sídlo KSK v časti Úradná tabuľa /Prevencia kriminality/ Oznámenie protispoločenskej činnosti, kde je zverejnená smernica KSK č.1/2015 a informácie podľa čl.2 odseku 2 citovanej smernice. Uvedená SMERNICA č.1 a POKYN č.3 súvisia so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. O tomto zákone a jeho obsahu boli vedúci zamestnanci školy informovaní koncom júna na gremiálnej porade riaditeľa.

V Košiciach, dňa 15.10.2015

PhDr. Viera Rusinková
riaditeľka
SZŠ Moyzesova 17
v Košiciachspacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7