Aktuality


menuZačiatok štúdia DOM
menu Rozvrh hodín
menuVýsledky PS 23.8.2018 do 1. ročníka PKŠ a VOŠ štúdia
menu Prevzatie ISIC kariet pre 1.ročník
menu2. termín PS v odboroch zubný technik a diplomovaný rádiologický asistent
menuTlačivo o očkovaní
menuČasy prijímacích skúšok
menuOkruhy DRA
menuOkruhy ZT
menuOkruhy DOM
menu Ochrana osobných údajov
menuVýsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
menuKritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium 2018-2019
menu 2% dane
menu
Odborné prednášky FL
menu Deň otvorených dverí
menuDni laboratórnych technológií DILATECH
menuMinister zdravotníctva na našej škole
menu 2. miesto v CK CHO
menu Plánované odbory 2017/2018
menu Odborné prednášky a prehliadka firemných farmaceutických expozícií
menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
menu Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
menuFinančná gramotnosťť
menuSrdce plné zdravia

menu Zákon č.307/2014 Z.z.
menu Hodnotiaca správa
menu Vyhrali sme Fragnerov pohár Nadácie Zentiva a grant 5000€
menu Školský internetový časopis Moyzesko
menu Zastupovanie
menu ISIC známky
menu Povinné údajeheader4
Zákon č.307/2014 Z.z.


Zákon č.307/2014 Z.z. uvedený do praxe našej školy cestou zriaďovateľa!

Zákon č.307/2014 Z.z. uvedený do praxe našej školy cestou zriaďovateľa - platí pre všetkých zamestnancov SZŠ, Moyzesova 17 v Košiciach :

Predseda KSK pán JUDr. Zdenko T r e b u ľ a vydal SMERNICU č.1 z 21.05.2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti. V súvislosti s touto smernicou vydal predseda KSK.... POKYN č.3/2015, kde ukladá povinnosť našej organizácií zverejniť v zmysle §4 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme povinnosť súvisiacu s tým, že zamestnanci našej školy majú možnosť podávania podnetov o protispoločenskej činnosti odkazom na webové sídlo KSK v časti Úradná tabuľa /Prevencia kriminality/ Oznámenie protispoločenskej činnosti, kde je zverejnená smernica KSK č.1/2015 a informácie podľa čl.2 odseku 2 citovanej smernice. Uvedená SMERNICA č.1 a POKYN č.3 súvisia so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. O tomto zákone a jeho obsahu boli vedúci zamestnanci školy informovaní koncom júna na gremiálnej porade riaditeľa.

V Košiciach, dňa 15.10.2015

PhDr. Viera Rusinková
riaditeľka
SZŠ Moyzesova 17
v Košiciachspacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7