Aktuality


menuVýsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
menuKritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
menu Upravené Kritériá pre 4-ročné denné štúdium 2020-2021
menu Skupiny príbuzných predmetov
menu
Oznam o klasifikácii v 2. polroku
menu
Potvrdenie o návšteve školy
menu
Informácie k maturitným skúškam
menu
Informácie k absolventským skúškam
menu
Výberové konanie na riaditeľa školy
menu
2% dane
menu
Plánované odbory 2020/2021
menu Seminárne práce -štruktúra práce , ukážka práce
menu Elektronická prihláška na UPJŠ v Košiciach
menu Projekt Erasmus +
menu Rozvrh hodín
menu Ochrana osobných údajov
menuDni laboratórnych technológií DILATECH
menu Zákon č.307/2014 Z.z.
menu Hodnotiaca správa
menu Zastupovanie
menu ISIC známky
menu Povinné údajeheader4
Vitajte

Formulár pre zákonných zástupcov

Formulár pre zákonných zástupcov uchádzačov o štúdium


Oznam o klasifikácii v 2. polroku


Upravené kritériá pre prijímacie skúšky

Upravené kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021


Potvrdenie o návšteve školy

Ako získať potvrdenie o návšteve školy v čase prerušeného vyučovania


Informácie k maturitným skúškam

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (23. 4. 2020)


Informácie k absolventským skúškam

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (23. 4. 2020)


Prerušenie vyučovania až do odvolania

Na základe rozhodnutia ministera školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020


Prerušenie vyučovania

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období
od 16. marca 2020 do 27. marca 2020.

V škole bude v období prerušenia vyučovania prítomná kontaktná osoba, ktorá bude oprávnená komunikovať so zriaďovateľom, Okresnými úradmi (odbormi školstva)
a v nevyhnutných prípadoch s ostatnou verejnosťou. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch bude komunikácia prebiehať výlučne elektronickou, emailovou, resp. telefonickou formou.
Usmernenie MŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách ›


Zmena termínu maturitnej skúšky

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa bude konať od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.
Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.


Prerušenie vyučovania

Na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 9/2020 je prerušené vyučovanie na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v dňoch
od 11.03. do 13.03.2020.


Zrušenie LVK

Vážení rodičia, milí žiaci,
oznamujeme Vám, že vzhľadom na usmernenie MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu zo dňa 10.3.2020 sa lyžiarsky výcvikový kurz plánovaný v termíne 16.-20.3.2020 ruší.


Usmernenie MŠVVaŠ SR v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie pre školy a školské zariadenia

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti koronavírusom

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (druhá aktualizácia)

V najnovšom hodnotení škôl podľa metodiky INEKO v rámci kategórie stredných odborných škôl sme sa umiestnili na 11. mieste v celoslovenskom hodnotení
a na 1. mieste v Košickom kraji.
Poradie škôl - Slovensko - Košický kraj

Virtuálna prehliadka školy

Viac vedieť + viac poznať = lepšie pomáhať
Projekt ESF

Prijatie u pána prezidenta SR a ministra školstva SR


Prezentácia školy v médiách

Predstavenie školy v médiách - TASR - 16. 10. 2017

TV.REGION - Školstvo v Regióne

TV NAŠA - Týždeň vedy a techniky

ASZS
       
 
       
       


spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7