menu Úvod
 menu Partnerské školy
 menu Ciele projektu
 menu Projektové stretnutia
 menu Stretnutie v Turecku
 menu Stretnutie v Grecku
 menu Stretnutie v Španielsku
 menu Dotazník o stravovacích návykoch
 menu Projekt v médiách


 

Projekt Erasmus +

 

Ciele projektu

Ciele projektu sú rozpracované do troch etáp:

1. etapa

Zistiť čo naši študenti preferujú v stravovaní v škole a aký vplyv má spôsob stravovania na ich život. Výsledky prieskumu budú spracované formou dotazníkov a prezentácií a budú ďalej použité na vytvorenie schémy, ktorá bude zobrazovať vplyv stravovania na ľudské telo.

2. etapa

Oboznámenie sa so stravovacími návykmi predchádzajúcich generácií a dopadom na ich zdravie. V tejto etape projektu si partnerské školy budú vymieňať zistené poznatky s cieľom preniesť tie najlepšie návyky do stravovania v našich školách.
Týmto spôsobom si študenti obohatia svoje vedomosti v danej oblasti, a taktiež si rozšíria poznatky o iných krajinách, a najlepšie spôsoby stravovania budú môcť integrovať do vlastnej kultúry a každodenného života.

3. etapa

Hlavným zameraním záverečnej fázy projektu je vytvorenie tzv. Európskeho kódexu stravovacej etiky, ktorý bude dostatočne atraktívny, aby si ho študenti všetkých krajín osvojili a uplatňovali v bežnom živote, a tak prispeli k zlepšovaniu svojich stravovacích návykov. Spoločne vypracovaný Kódex bude v tlačenej podobe a online podobe dostupný pre širokú verejnosť.


spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7