Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Záver školského roka
 menu Finančná gramotnosť
 menu Očkovanie
 menu Bezpečne na internete
 menu Šikanovanie
 menu Prevencia rakoviny
 menu Odborná prednáška Doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.
 menu Stolný tenis - krajské kolo
 menu Botanická záhrada
 menu Život v gulagu
 menu Bistro Afrika
 menu Živá knižnica
 menu Exkurzia DEJ - OBN
 menu Matematický klokan
 menu Účelové cvičenie 2. roč.
 menu Účelové cvičenie 1. roč.
 menu Rozlúčka so štvrtákmi
 menu Študentské voľby
 menu I. FL spoznáva Košice
 menu Volejbalový turnaj
 menu Odborná konferencia ANGIS
 menu Prednáška Dr. Max
 menu Vyhodnotenie súťaže Expert
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Školské kolo SOČ
 menu Lyžiarsky kurz
 menu Odborné prednášky FL
 menu Face forward....into my home
 menu Predčasne narodené deti
 menu Odborná exkurzia Zlatá studňa
 menu Školský ples
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Exkurzia Phoenix
 menu Informatická súťaž iBobor
 menu Projekt Záložka
 menu Celoslovenské kolo Lab Academia
 menu Best in Deutch
 menu Človek a jeho zdravie
 menu DILATECH
 menu Deň otvorených dverí
 menu Na ceste k slovenskej štátnosti
 menu Dejiny tvoríš ty!
 menu Stolný tenis
 menu Svoj život si riadiš Ty!
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Bedminton
 menu Nohejbal
 menu Ľudové liečiteľstvo
 menu Kontaktné šošovky
 menu Svetový deň zraku
 menu Exkurzia Kežmarok
 menu Kožaz
 menuÚčelové cvičenie I. roč.
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


header4

Odborná prednáška

Odborná prednáška doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.
30. 5. 2019

Dňa 30. mája 2019 mali naši žiaci možnosť vypočuť si jednu z prednášok doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc. Okrem iného je jedným z prvých absolventov našej školy (odbor zubný laborant), o čo viac nás jeho návšteva potešila. Doc. Bartko celý život pracoval v oblasti výskumu dejín slovenského jazyka, slovenskej a slovanskej dialektológie a v oblasti jazykovej kultúry, jazykovej výchovy, rétoriky, umeleckého prednesu a slovenskej literárnej histórie. Počas života sa zaslúžil o niekoľko významných ocenení a titulov ako napr. Cena primátora mesta Brezna (1999), Čestný občan mesta Brezno (2005) a i.. Vo svojej prednáške sa venoval hlavne spisovnej slovenčine v súčasnosti, no doc. Bartko ju obohatil aj o rôzne iné zaujímavé oblasti. Žiaci sa dozvedeli mnoho nových informácii aj o historickom vývine slovenčiny, rôzne zaujímavosti o nárečiach našej krajiny, historických udalostiach na Slovensku a vypočuli sme si aj niekoľko príbehov doc. Bartka zo života na našej škole počas jeho štúdia.
Sme veľmi vďační, že nás doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc. poctil návštevou a obohatil tak hodiny slovenského jazyka a literatúry.

Barbora Ondíková II.ZL

Medailón Doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.

 • vysokoškolský pedagóg, jazykovedec, literárny vedec
 • na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a jeden rok na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prednášal historické jazykovedné disciplíny dejiny spisovnej slovenčiny a dialektológia
 • súbežne sa venoval aj problematike slovenskej literárnej histórie, jazykovej kultúry, rétoriky a umeleckého prednesu
 • externe pôsobil aj na Fakulte humanitných vied Prešovskej univerzity v Prešove, na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na Žilinskej univerzite v Žiline, na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, na Akadémii umení v Banskej Bystrici a na Technickej univerzite v Košiciach
 • aktívne pracoval a pracuje aj ako:
  – člen Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministra kultúry v oblasti štátneho jazyka (1999 – 2003 a 2007 – 2016)
  – člen redakčnej rady časopisu Kultúra slova (1994 – 2010)
  – člen a funkcionár (od roku 1992, v rokoch 2004 – 2007 predseda) (celoslovenského) Jazykového odboru Matice slovenskej (1992)
 • pravidelne spolupracuje so Slovenským rozhlasom (rozhovory o udalostiach a osobnostiach dejín slovenčiny, analýzy textov východoslovenských ľudových piesní a charakteristiky našich nárečí)
 • prednáškami a besedami (najmä na školách) prispieva k popularizácii poznatkov o udalostiach a osobnostiach dejín nášho spisovného jazyka a našich nárečí
 • za svoju všestrannú pedagogickú, kultúrno-osvetovú a matičnú činnosť získal mnohé ocenenia, napríklad:
  • Pamätná medaila Matice slovenskej, 1995
  • Pamätná medaila Štefana Moysesa, 1998
  • Pamätná medaila Matice slovenskej (medaila sv. Cyrila a sv. Metoda). 1999
  • Veľká medaila sv. Gorazda. 2002
  • Čestný občan mesta Brezno. 2005
  • Zlatá medaila Cyrila a Metoda za zásluhy a dlhoročnú spoluprácu pri napĺňaní programu MS. 2009
  • Zlatá medaila Matice slovenskej, 2014

 

Galerie: obrázek 1 z 2 Galerie: obrázek 2 z 2
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7