4-ročné denné štúdium
 menu asistent výživy
 menu farmaceutický laborant
 menu očný optik
 menu zdravotnícky laborant
 menu zubný asistent

Pomaturitné kval. štúdium
 menu očný optik
 menu zubný technik

Vyššie odborné štúdium
 menu dipl. rádiologický asistent
 menu dipl. optometrista

 menu Štátny vzdelávací program
 menu Školský vzdelávací program
header4
očný optikŠtudijný odbor očný optik máme aktivovaný ako jediná škola v SR. Tento odbor pripravuje stredného zdravotníckeho pracovníka na vykonávanie kvalifikovanej činnosti na pracoviskách očnej optiky.
Pre výkon svojho povolania musí mať prehľad o organizácii, riadení, ekonomike a manažmente v zdravotníctve a očnej optike. Potrebuje vedieť komunikovať a zvládnuť psychológiu človeka osobitne ovplyvňovanie psychiky človeka s chybami zraku. Veľký význam má aj znalosť cudzieho a latinského jazyka. Z hľadiska praxe získava zručnosti v zhotovovaní všetkých druhov okuliarov a oklúzorov a merania zorníc a ostatných tvárových rozmerov potrebných na zhotovovanie okuliarov.
Štúdium sa končí odbornou maturitnou skúškou, ktorá má praktickú a teoretickú časť.

Uplatnenie:
Absolvent študijného odboru očný optik môže samostatne vykonávať zdravotno-technické služby obyvateľstvu na pracoviskách očnej optiky.

Podmienky prijatia:
Na štúdium môžu byť prijatí uchádzači, ktorí ukončili štúdium na strednej škole maturitnou skúškou a splnili podmienky prijímacích skúšok. Okrem toho musia spĺňať zdravotné kritéria pre prácu v odbore (vyhl.č. 46/1966 Zb. paragraf 23 ods. 2).

Prijímacia skúška sa skladá z talentovej skúšky z kreslenia a zručnosti práce s rôznym materiálom (napr. drôt) a z preskúšania formou testov z predmetov biológia a fyzika v rozsahu učiva týchto predmetov na gymnáziu.

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7